Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Opdrachtnemer: JIM JAMES : , gevestigd te Hilversum, hierna te noemen JIM JAMES .

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan JIM JAMES tot het laten aanbrengen van een tatoeage.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen JIM JAMES en Opdrachtgever tot levering van diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage en/of het laten ontwerpen van een tatoeage.

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JIM JAMES en Opdrachtgever, waarbij JIM JAMES als (potentieel) leverancier van diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van JIM JAMES worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van tatoeages door JIM JAMES worden geleverd door de afzonderlijk handelende personen die door of namens JIM JAMES zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met JIM JAMES aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door JIM JAMES gehanteerde Algemene Voorwaarden.

  1. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan JIM JAMES worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan JIM JAMES tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door JIM JAMES aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan JIM JAMES tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening, hartafwijking of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van JIM JAMES of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door JIM JAMES te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 JIM JAMES brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, vanaf 16 tot 18 jaar alleen onder begeleiding van een ouder of toeziend voogd. Vanaf 16 jaar het tonen van een geldig legitimatie bewijs verplicht.
3.6 JIM JAMES behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

3.7 JIM JAMES heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft JIM JAMES het recht de Opdracht te weigeren.

  1. Betaling

4.1 Door de opdracht te geven aan JIM JAMES gaat u akkoord met een aanbetaling van tenminste 50 euro of 10% van het te betalen bedrag. Mocht u afzien van de uit te voeren opdracht dan kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van dit bedrag. Tevens vervalt het recht om gebruik te maken van deze aanbetaling wanneer een afspraak niet tijdig is verzet (binnen 14 dagen van de afspraak) dit betekend dat u bij het maken van een nieuwe afspraak een nieuwe aanbetaling zal plaatsvinden.

4.2 Het te betalen bedrag is een indicatie prijs, gebaseerd op het ontwerp dat voor u is gemaakt c.q afspraken die gemaakt zijn voor u betreft de door JIM JAMES te plaatsen tatoeage. Brengt u wijzigingen aan dit ontwerp of deze afspraken kan er een meerprijs worden gerekend.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Door opdracht te geven aan JIM JAMES erkent Opdrachtgever dat JIM JAMES een inspanningsverbintenis heeft. JIM JAMES zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. JIM JAMES kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. JIM JAMES is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

5.2 Voor het geval JIM JAMES aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat JIM JAMES voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

5.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede JIM JAMES ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

5.4 JIM JAMES bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

  1. Garantie

JIM JAMES gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

7.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen JIM JAMES en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank Midden-Nederland behoudens indien JIM JAMES als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

  1. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

  1. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door JIM JAMES geschied geheel op eigen risico, dit staat tevens vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.

 
 
DutchEnglishFrenchGermanPortugueseRussianSpanish